İş Güvenliği Hizmetleri

Deneyimli ve uzman ekibimizle ÇSG Bakanlığın çatısı altında İş Sağlığı Ve Güvenliği alanında, tüm İşkollarında ihtiyaç duyabileceğiniz; tüm Konularda hiçbir sorumluluktan kaçmadan sizlere hizmet vermekteyiz.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

SG Asist OSGB Hizmetleri A.Ş. olarak bünyemizdeki deneyimli İş Güvenliği Uzmanlarıyla sektör gözetmeksizin iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmekteyiz.

İş Yeri Hekimliği Hizmeti

ÇSGB tarafından onaylı İşyeri Hekimliği Sertifikasına sahip olan hekimlerimiz, İSG Kâtip üzerinden tanımlı olan sözleşmeleri gereği, poliklinik hizmetlerini İşletmelerimize ait revirlerde ve SG ASİST OSGB adresinde sunmakta, İse yeni girişlerde bünyemizde tüm tahlillerinizi yaptırarak sağlık standartlarına uygunlukta muayene yapılarak çalışan sağlıklı ise EK-2 Sağlık Raporu tanzim edebilmekte, Sağlık Taramaları ve Periyodik Muayene sonuçlarını yorumlayarak İSG Kuruluna, İşverene ve Çalışana aktarılmakta, Sağlık Gözetimlerini yaparak ve İSG Uzmanlarımız ile Risk Değerlendirme çalışmalarına katılmakta, , çalışma ortamındaki tehlikeleri saptayıp, alınacak önlemleri belirlemektedirler.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışma, veri toplama ve gerekli kayıtları tutma, çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazma ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olma, ilk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışma, çalışanların sağlık eğitiminde görev alma, işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışma, işyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütme, işyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlama ve bu kişilerle işbirliği yapma konularında tecrübeli sağlık personellerimiz ile işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenen düzenli aralıklarla Diğer Sağlık Personeli Hizmeti tarafımızdan verilmektedir.

Risk Değerlendirmesi

Firmanızda mevcut olan veya oluşabilecek tehlikelerin tespiti ve analizi ile bu tehlikelere ilişkin önleyici ve düzeltici faaliyetlerin belirlenmesine yönelik Risk Değerlendirmesi, deneyimli kadromuz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

Acil Durum Planı

Deprem, yangın, patlama, sel vb. her türlü acil duruma yönelik hazırlanan Acil Durum Planı sayesinde, acil bir durumda yapılması gerekenler ile nasıl yapılacağı, uzman kadromuz tarafından işyerinize uygun şekilde planlanmakta, çalışanlarınız arasından belirlenen Acil Durum Müdahale Ekiplerine acil durumlara ve yapılacaklara yönelik eğitimler verilmektedir.

Covid-19 Acil Durum Planı

İşyerinizde meydana gelebilecek Covid-19 vakalarına yönelik oluşturulan senaryolar üzerinden, olası vaka durumunda yapılması gerekenler ile hastalığın yayılmasını önleyecek tedbirler belirlenmekte, Covid-19 Kriz Ekipleri oluşturularak eğitimler verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi

Firmanız bünyesinde yer alan tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların (tüm tarafların; çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar ve hasta yakınları, yükleniciler, stajyerler) görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacı ile deneyimli ekibimiz tarafından işyerinize yönelik iç yönerge hazırlanmaktadır.

Temel İSG Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışanlarınıza işyerinizin tehlike sınıfına uygun süre ve periyodlarda özel risk konularını da kapsayacak şekilde Temel İSG Eğitimleri verilmektedir.

Teorik ve Uygulamalı Yangın Eğitimleri

Olası bir yangın durumuna yönelik Yangın Güvenliğine ilişkin önleyici tedbirler, yangın söndürme usulleri vb. konularda uzman ekibimiz tarafından çalışanlara teorik eğitimler verilmekte, teorik eğitimler sonrasında uygulamalı olarak Yangın Tatbikatları yapılmaktadır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Deneyimli ekibimiz tarafından verilen eğitimde Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanmasını ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktayız.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)

ÇSGB tarafından, 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ile tanımlanmış ve tarif edilmiştir. Yönetmelik, istisnalar dışında patlayıcı ortama sahip tüm işyerlerini kapsamaktadır. Konusunda yetkili personelimiz tarafından firmanıza özel PKD dokümanı hazırlanmaktadır.

Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası

Azaltılması Hakkında Yönetmelik ekinde (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190302-1-1.pdf) yer alan tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için deneyimli ekibimiz tarafından Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası hazırlanmaktadır.

Saha Denetimi ve Raporlanması

Deneyimli ekibimiz tarafından firma ziyaretlerinde tespit edilen hususlar ile ilgili düzenleyici ve önleyici faaliyetleri kapsayan rapor hazırlanmakta ve takibi yapılmaktadır.

Ortam Ölçümleri ve Elektrik İç Tesisat Ölçümleri